Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Α΄περιόδου 2019: Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ

Ειδήσεις και Νέα από την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Breaking8 Μαΐου 2019

Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Α΄περιόδου 2019: Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και  Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη, A’ περιόδου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ.πρωτ.: 38200/1136/2011 (ΦΕΚ 1969/Β’/02-09-2011) Απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Περί κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» και της με αρ.πρωτ.: οικ.16046/425/Φ310/02-03-2012 (ΑΔΑ:Β4ΩΡ1-0Ρ8) εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.


Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης (16ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης –Πολυγύρου) την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, στις 9.00 π.μ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης (εφόσον ανήκουν σε αυτήν γεωγραφικά) μέχρι και την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

H τοπική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης ασκείται στους Δήμους: Καλαμαριάς, Θέρμης, Πυλαίας – Χορτιάτη,  Θερμαϊκού και τη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Υποψήφιοι από άλλες περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της παρούσας προκήρυξης μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας. Εφόσον δεν συγκεντρώνονται τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι σε συγκεκριμένη περιφερειακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι υποψήφιοι (ή ο μοναδικός υποψήφιος) μπορούν, εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπέμπονται σε άλλη υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της Περιφέρειας, κατόπιν συνεννόησης.  

Οι πτυχιούχοι ραδιοερασιτέχνες προκειμένου να παραλάβουν άδεια ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις θα επιδεικνύεται στην Επιτροπή η αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βιβλιάριο υγείας ή άδεια οδήγησης.

Η εξέταση θα γίνει με τη χρήση Η/Υ σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην με αρ.πρωτ.:38200/1136/2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1969/Β’/02-09-2011).

Στη διάθεση των ενδιαφερομένων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στη διαδρομή: Επικοινωνίες → Ραδιοερασιτέχνες παρ.11 → υποπαράγραφος 11.7 (http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1160&id=&tid=1184), δύο αρχεία (PDF) με ερωτηματολόγια από την ύλη των εξετάσεων, ένα για την κατηγορία «1» και ένα για την κατηγορία «Εισαγωγικού Επιπέδου». Επίσης, έχει αναρτηθεί σχετικό λογισμικό για την εκπαίδευση και αυτοαξιολόγηση των ενδιαφερομένων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ραδιοερασιτεχνών είναι τα παρακάτω:
1.       Αίτηση, στην οποία ο υποψήφιος να επιλέξει και το κατάλληλο τετραγωνάκι για την κατηγορία πτυχίου που επιθυμεί («κατηγορία 1»  ή «εισαγωγικού επιπέδου). Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.yme.gr/?tid=263&aid=0.
2.       Αντίγραφο (σε απλή μη επικυρωμένη φωτοτυπία) δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη δια-πίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
3.       Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.
4.       Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του (υπεύθυνη δήλωση είναι η πίσω σελίδα της αίτησης).
5.       Το προβλεπόμενο e-παράβολο των 26€. Το παράβολο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: (https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm)
με κωδικό παραβόλου «5113».
6.       Ανταποδοτικό τέλος υπέρ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ποσού 6€, το οποίο πληρώνεται είτε εντός της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης στη Θέρμη, στο μηχάνημα Easy Pay, είτε με κατάθεση στον υπ. αριθμ.: 6215-030024-719 λογαριασμό της  Τράπεζα Πειραιώς.
7.       Δύο φωτογραφίες έγχρωμες - όχι απαραίτητα διαβατηρίου (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων).
8.       Αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο ή αποδεικτικό αποφοίτησης από τάξη γυμνασίου ή λυκείου ή οποιοδήποτε άλλο πτυχίο δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκ-παίδευσης προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από δημοτικό σχολείο.
9.       Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (αν διαθέτει ο υποψήφιος) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατεύθυνσης ηλεκτρονικής ή ηλεκτρολογίας ή τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να απαλλαγεί από την γραπτή εξέταση στο κεφάλαιο Α΄«Τεχνικά Θέματα». Στην περίπτωση αυτή, το ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών είναι πενήντα (50) ερωτήσεων για την «κατηγορία 1» και ογδόντα (80) ερωτήσεων για την κατηγορία «εισαγωγικού επιπέδου».

Οι επιτυχόντες θα λάβουν το πτυχίο τους από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία ανήκουν γεωγραφικά.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους επιτυχόντες στις εξετάσεις της παρούσας προκήρυξης, προκειμένου αυτοί να λάβουν άδεια ραδιοερασιτεχνικού σταθμού (διακριτικά κλήσης), είναι τα παρακάτω: 

1.       Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=405&id=&tid=405), αλλά και θα διανεμηθεί στους επιτυχόντες μετά το πέρας των εξετάσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται η διεύθυνση μονίμου κατοικίας, ο μόνιμος χώρος εγκατάστασης του σταθμού βάσης και οι εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης.
2.       Ηλεκτρονικό e-παράβολο των 26€, με κωδικό παραβόλου «5115».
3.       Ανταποδοτικό τέλος υπέρ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ποσού 6€.
4.       Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με τη οποία παρέχεται η συναίνεση του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου.
5.       Για τα νομικά πρόσωπα, τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφάσεις, καταστατικά κλπ) από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των απαιτουμένων προϋποθέσεων και ορισμός υπευθύνου.
6.       Για τμήματα των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας που έχουν ως αντικείμενο τις ασύρματες επικοινωνίες πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) σύσταση εργαστηρίου ραδιοεπικοινωνιών με σκοπό την υποστήριξη της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, β) απόφαση το Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περί ορισμού υπεύθυνου αδειούχου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1.


Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις θα υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά (1-6) στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία ανήκουν γεωγραφικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Κεντρί σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών. Μπορείτε να προβείτε σε σχόλιο παρακάτω...

Υγεία - Βότανα - Διατροφή